ALV 19 oktober 2019

     Datum      :     19 oktober 2019.

     Plaats       :     Hotel Van der Valk, Gilze Rijen

     Aanvang  :     10.00 uur

Per 9 september Jl. hebt u als bestuur reeds een aankondiging ontvangen voor de geplande ledenvergadering van zaterdag 19 oktober a.s. Tijdens deze speciale ledenvergadering dienen wij besluiten te nemen voor de opheffing van onze afdeling KNZV Brabant-Zeeland.

Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen is volgens onze statuten een meerderheid nodig. Wij verzoeken jullie dan ook per bestuur met minimaal 1 persoon te zijn vertegenwoordigd.

Agenda:

 1.Opening en vaststellen agenda.

 2.Notulen Algemene Ledenvergadering 25 mei 2019. (zie hiervoor bijlage)

 3.Verslag secretaris periode 1 januari/18 oktober 2019.

4.Verslag penningmeester periode 1 januari/18 oktober 2019.

5.Meldingen vanuit landelijk KNZV.

6.Korte powerpoint presentatie consul KBZON De heer Nico de Voogt.

7.Voorstel tot opheffing afdeling KNZV afdeling Brabant/Zeeland volgens artikel 20-21 statuten (zie bijlage uittreksel), en verdere voortgang periode tot 31 december 2019. Voorgesteld wordt om het batig saldo van het vermogen te bestemmen en     gelijkwaardig te verdelen naar de koren die lid zijn van het KNZV Brabant-Zeeland per 19 oktober 2019.

8.Informatie voor toetreding van KBZON en uitreiking van het inschrijfformulier per 1 januari 2020.

9.Afscheid bestuursleden van onze afdeling en onze leden.

10.Rondvraag ter afsluiting van deze laatste vergadering.

Met vriendelijke groet,

F. Verhallen

Secretariaat

Stationsstraat 4

5701 MK Helmond

T. (0492) – 38 72 23